Environmental-conservation

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันมากขึ้นย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่อาศัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีปัญหา ไร้การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน เราจะเรียกการอยู่ร่วมกันแบบนี้ว่า การอยู่แบบชุมชน นอกจากเรื่องของการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กันเองแล้ว สิ่งแวดล้อมโดยรอบก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่คนในชุมชนจำเป็นต้องอนุรักษ์เอาไว้ด้วยไม่อย่างนั้นนอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะมีทรัพยากรน้อยลงในอนาคตโลกก็ร่อยหรอลงด้วยเหมือนกัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนทุกคนสามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังวิธีที่จะบอกต่อไปนี้

วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

  1. ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด – วิธีแรกเหมือนเป็นการดำเนินชีวิตปกติของทุกคนอยู่แล้วเพียงแค่เปลี่ยนแนวความคิดว่าการนำเอาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาใช้นั้นควรเริ่มต้นใช้อย่างประหยัด นำมาใช้แล้วควรทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การตัดต้นไม้เพื่อจะสร้างบ้านควรสร้างแค่ขนาดพออยู่ไม่ต้องใหญ่โตอะไรมาก ไม้ต้นหนึ่งที่ตัดควรนำมาใช้ให้ได้ทุกส่วน เป็นต้น
  2. ดูแลรักษาแหล่งน้ำภายในชุมชน – น้ำคือหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อใดที่แหล่งน้ำเริ่มมีความสกปรกนั่นหมายถึงสัญญาณการใช้ชีวิตที่ย่ำแย่ลง วิธีง่ายๆ คือร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนให้สะอาด สวยงาม ใช้งานอย่างพอเหมาะ เช่น การเก็บขยะจากแหล่งน้ำ, ไม่ทิ้งขยะลงไป, ไม่ปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ เป็นต้น
  3. ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม – เราทุกคนรู้ว่าต้นไม้จะช่วยทำให้ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เริ่มต้นเล็กๆ จากการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนของตนเอง อาจมีการรณรงค์ให้ช่วยกันมาปลูกพร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ทุกต้นให้ยังคงมีชีวิตที่ดีงาม ไม่ตัดไม้ทำลายป่าอย่างไม่จำเป็น แค่นี้ก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและสังคมได้แบบง่ายๆ แล้ว
  4. ลดการทำลายสภาพอากาศภายในชุมชน – สภาพอากาศภายในชุมชนคืออีกประเภทสิ่งแวดล้อมที่ควรดูแลรักษาให้ดี สิ่งไหนที่จะไปทำลายก็ลด ละ เลิกทำเสีย เช่น การจุดเตาไฟทำอาหารอาจเปลี่ยนเป็นการใช้แก๊สแทนก็ได้เพื่อลดควันไฟที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
  5. สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อม – วิธีสุดท้ายคือภาพรวมในฐานะของการเป็นคนหนึ่งในชุมชน พยายามสอดส่องดูแลว่าจุดไหนควรต้องปรับปรุงแก้ไข จุดไหนต้องรณรงค์ให้ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจนกลับมาดีเหมือนเดิม แค่นี้ก็ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างง่ายๆ แล้ว

หน่วยชุมชนถือเป็นหน่วยขนาดเล็กที่ทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ เมื่อมีจุดเล็กๆ เพิ่มขึ้นทั้งประเทศแค่นี้สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจนกลายเป็นตัวอย่างที่เหมาะสม ควรค่ากับการได้รับคำยกย่อง

About the author: admin