หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ

ประเทศไทยมีทรัพยากรอยู่ทั่วไปและมีความหลากหลาย ทรัพยากรทั้งหมดล้วนเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน หากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ทำลายทรัพยากรในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อบริเวณนั้นๆ แต่จะกระทบกระเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงบริเวณกว้างได้ ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างยั่งยืนถาวร ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ