วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้สมบูรณ์

ดินเป็นทรัพยากรที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด และใช้ประโยชน์มากที่สุดด้วย การใช้ดินอย่างรู้คุณค่าโดยไม่ทำลายเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ดี ยิ่งถ้าได้รับการดูแลฟื้นฟูดินอย่างสม่ำเสมอจะเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นผลของการอนุรักษ์ไว้ว่าดินต้องมีคุณภาพดี ทำให้ผลผลิตทางเกษตรสมบูรณ์ตามต้องการ การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 1.การปลูกพืชหมุนเวียน – การปลูกพืชหมุนเวียนแบบปลูกพืชซ้ำๆ ช่วยรักษาคุณภาพดิน