การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันมากขึ้นย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่อาศัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีปัญหา ไร้การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน เราจะเรียกการอยู่ร่วมกันแบบนี้ว่า การอยู่แบบชุมชน นอกจากเรื่องของการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กันเองแล้ว สิ่งแวดล้อมโดยรอบก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่คนในชุมชนจำเป็นต้องอนุรักษ์เอาไว้ด้วยไม่อย่างนั้นนอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะมีทรัพยากรน้อยลงในอนาคตโลกก็ร่อยหรอลงด้วยเหมือนกัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนทุกคนสามารถทำเองได้ง่ายๆ